Thursday, January 14, 2010

KOD BAHASA DALAM LAGU BAJAU

Bahasa adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk berhubung dengan manusia yang lain. Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, meluahkan perasaan, menyampaikan ilmu, memberi arahan, dan sebagainya. Bahasa juga mencerminkan pemikiran, sikap, kebudayaan dan peradaban sesuatu bangsa. Dalam hubungannya dengan pemikiran ini, bahasa sebagai sistem perlambangan dapat mewujudkan butiran pemikiran yang dikemukakan oleh seseorang, misalnya oleh seorang pengarang, penyair mahupun oleh seorang penyanyi biasa. Lambang (kod bahasa) adalah pewujudan konsep atau makna yang terungkap menerusi karya yang dihasilkan.

Dalam hal ini, Arbaie Sujud (2006 :152) menjelaskan bahawa hakikat bahasa sebagai sistem lambang berperanan sebagai medium komunikatif, dengan mengambil pendapat Herman J. Waluyo (1987) untuk menjelaskan kesatuan wacana dan makna, iaitu di dalam sajak akan terungkap pemikiran dan perasaan penyair yang disampaikan melalui penggunaan lambang-lambang bahasa yang diterapkan dalam kata-kata, frasa ataupun kalimat.

Dalam hal ini, Arbaie Sujud mengambil pendapat Rolland Barthes (1980) yang menyatakan seseorang penyair dalam usahanya mengungkapkan pemikiran akan menerapkan kod bahasa bagi membantu pembaca menanggapi makna. Justeru, aplikasi penerapan kod bahasa dalam mencari makna adalah perlu, sama ada penerapan kod simbolik, kod budaya, kod hermeneutik (penafsiran), kod proairetik (perbuatan), dan kod semantik sebagaimana yang dinyatakan oleh Arbaie (2006: 153). Untuk tujuan ini, pengkaji akan membincangkan penerapan kod bahasa tersebut terhadap beberapa buah lagu Bajau, iaitu lagu “Zaman Adding”, “ Ayu Pulau Bajau”, “Mag Taubat”, “Sin Judi Embal Ahap”, “Mag Lami-Lami”, “Undangan Panyanyi”, dan lagu “Aku Anak Miskin”.


Analisis Perbincangan

Dalam lagu “Leleng Zaman Adding” oleh Habibul didapati wujudnya penerapan kod bahasa. Antara kod bahasa yang dikesani ialah kod proairetik. Menurut Arbaie (2006: 159) kod proairetik merupakan rentetan gerakan pemikiran penyair yang membentuk garis linear. Dalam lirik lagu tersebut didapati kod proairetik:

Jaman bitinaan tinauna si baran oh rayang
Amatuntul na halam saga anak danakan oh rayang

Ni dangan maka dangan
Sikut maka lawakan oh rayang
Embal na mag pandang-pandangan
Masoal kasusahan oh rayang
Angkanan na oh si baran
Maghinang pamintangan si Habibul si tuan
Ni miskin sampai rayahan
Kalu-kalu embal du isab pag laatan

Aigih bang si miskinan
Bang ma tahun bitinaan oh rayang
Embal na halgaan ma anak danakan oh rayang

Angkanan na oh si baran
Maghinang pamintangan si Habibul si tuan
Ni miskin sampai rayahan
Kalu-kalu embal du isab pag laatan

Aigih bang si miskinan
Bang ma tahun bitinaan oh rayang
Embal na halgaan ma anak danakan oh rayang

Justeru, pemikiran yang digambarkan secara linear ini, tidak dapat difahami jika khalayak hanya meneliti rangkap pertama mahupun rangkap kedua lagu. Oleh itu, pertautan antara rangkap demi rangkap adalah penting untuk memperoleh kesatuan makna yang tepat. Dari segi kod proairetiknya, penyanyi mampu menjelaskan kebimbangan penyanyi terhadap sikap tidak ambil peduli kaum keluarga, sama ada keluarga yang berada nun jauh, mahupun keluarga dekat terhadap penderitaan yang dialami oleh sesetengah ahli keluarga (penyanyi). Hal ini dikaitkan dengan kod budaya masyarakat Bajau yang pada asalnya saling bantu-membantu antara satu sama lain, ‘mag pandang-pandangan’ apabila berlakunya musibah atau kejadian buruk terhadap kaum keluarga, seperti yang digambarkan pada rangkap kedua dan ketiga. Selain itu, penyanyi memberi peringatan kepada golongan kaya dan dan golongan miskin dengan penggunaan diksi yang tepat dan mendayu-dayu agar masyarakat menyedari penderitaan tersebut pada rangkap ketiga dan keempat. Justeru pada rangkap kelima dan keenam penyanyi memberi pesanan, nasihat, malah peringatan ini agar tidak akan menimbulkan prasangka yang boleh menyebabkan pertengkaran. Apatah lagi, kebimbangan penyanyi yang menyedari dirinya pada masa (zaman) ini, sudah tidak berharga lagi akibat kemiskinan. Dalam lagu ini, terdapat juga kod simbol, iaitu tanda yang mempunyai hubungan, yang bersifat arbitrari tetapi tidak mempunyai perkaitan dengan peristiwa sebenarnya seperti yang ditegaskan oleh Arbaie Sujud (2006: 153). Dalam hal ini, kod simbol yang digunakan oleh penyanyi ialah ‘jaman’ (zaman), dan ‘rayang’ (orang yang disayang, iaitu masyarakat). Simbol ‘jaman’ dalam lagu menunjukkan sifat maju masyarakat, sementara ‘rayang’ merupakan kata sapaan yang bererti sikap masyarakat yang saling menyayangi saudaranya.

Selanjutnya, dalam lagu “Ayu Pulau Bajau” kod semantik digunakan untuk memahami kerinduan penyanyi terhadap kekasihnya yang sudah lama pergi meninggalkan dirinya. Justeru penyanyi bertanya seperti yang digambarkan pada rangkap pertama:

Mag tahun na lasa ku agentom ka’a
Ai baha lasa kalawakan nan mata
Lasa halam na ka madunnia
Ai lagi mag tahun tahunan toggol na
Oi lasa lil lal lil lil lal
Lil lal la boy lil lal lil lil lal…

Malah kod hermeneutik (pentafsiran) diperlukan untuk mentafsir makna tentang apakah yang menyebabkan orang yang disayangi berada nun jauh di sana? Timbul pertanyaan pada diri penyanyi, apakah orang yang disayangi sudah lama meninggal dunia lantaran sudah bertahun-tahun hilang dari pandangan mata, sehingga diri penyanyi terasa pencarian itu sudah tiba ke penghujungnya, dan akhirnya penyanyi bertanya di manakah gerangan orang yang disayangi itu.

Lasa mag tahun-tahun naka
Mania na oi ma mata
Puas-puas na aku lasa miha ka’a
Lasa bangru maai na ka maingga
Oi dayang lil lal lil lal
Lil lal la oi li lal lil lil la…

Maitu lasa mareom dunnia
Sauga lasa peheuun na
Lasa bang pun kita
Lasa embal na mag anda’ mata
Embal duka isab hek ku tapilosa
Oi lasa lil lal lil lal..
Lil lal la oi li lal lil lil la…

Pada hemat penyanyi, orang yang disayangi itu tentu berada di alam nyata, walau bagaimanapun biarlah dirinya tidak menemui kekasihnya itu. Namun orang tersayang itu tidak akan dilupakan begitu sahaja, seperti kata Habibul.
Maitu lasa mareom dunnia
Sauga lasa peheuun na
Lasa bang pun kita
Lasa embal na mag anda’ mata
Embal duka isab hek ku tapilosa
Oi lasa lil lal lil lal..
Lil lal la oi li lal lil lil la…
Angka nan na oi pahali-hal
Habibul oi otok Masri
Alaat duna pag suli-suli
Masi Habibul mag panyanyi
Padi-padi si merah padi….

Kod simbol dalam lagu ini ialah Kata Nama Habibul dan Masri, iaitu simbol yang menunjukkan diri penyanyi (Habibul) dan pemain keyboard (Masri).

Meneliti lagu “Kaallummanku” oleh Habibul, didapati bahawa penyanyi mengaitkan makna dengan kata, iaitu kata yang dipilih dapat mengungkapkan makna yang lebih khusus seperti yang dikatakan oleh Croce, B (1972) bahawa kata dapat menggambarkan seribu makna. Oleh itu penggunaan kata, “Bai sadja Masri ania, ma aku danda mahi lalla’, embal ku jo mag ongka’, hal atuli aku maluma’, Padi-padi si merah padi” dalam rangkap pertama memberi pengertian tentang persepsi tugas seorang penyanyi, yang wajar dihentikan jika isteri mahupun kekasih mempunyai pekerjaan bagi menanggung kehidupan mereka. Hal ini diakibatkan, penyanyi tidak ingin menerima akibat, kesan kerja menyanyi yang dikatakan kelak dimasukkan ke dalam neraka apabila meninggal dunia.

Siraka aku massa nala
Mag ampun pen tabiak
Ni manga a’a maka pakaleh
Tinauna aku masi manalka
Padi-padi si merah padi…

Oleh itu, kod semantik diperjelas pada rangkap seterusnya tentang keinginannya untuk berehat, dan disampaikannya kepada adik Masri. Dia tidak ingin menyanyi kecuali apabila ada majlis keramaian. Justeru, kod budaya yang diperlihatkan ialah majlis keramaian, atau majlis yang melibatkan kaum keluarga dan masyarakat yang dianggap sebagai kerja murni dan merupakan satu tanggungjawab sosial.

Angkan na oi pahali-hali
Habibul oi otok Masri
Alaat duna pag suli-suli
Masi Habibul mag panyanyi
Tabiak min mag lami-lami

Na buat ehek na suli min si
Habibul panyanyi salta ni lalla Masri
Oi kamemon pakale
Padi-padi si merah padi…

Siraka aku Masri anallak
Mag ampun peen tabiak
Ning manga a’a pakaleh
Tinauna na aku masi manalka
Padi-padi si merah padi…

Kod simbol “Padi-padi si merah padi” digunakan untuk menggambarkan suasana ketenangan, sesuai dengan irama dan melodi lagu “Padi-padi si merah padi” yang dipetik dari sebuah filem lakonan Allahyarham P. Ramlee.

Agak berbeza dengan lagu “Mag Taubat” kod simbol yang dikemukakan ialah sembahyang dan ulamak yang membawa konotasi yang baik. Sembahyang sebagai rukun Islam dan amalan umat Islam dapat mendidik masyarakat agar beriman dengan Allah Pencipta sekalian alam. Begitu juga dengan golongan ulama yang dianggap golongan pewaris Nabi s.a.w. digunakan. Dalam menggunakan kod simbol tersebut, seolah-olah penyanyi menggambarkan sikap masyarakat, yang mengamalkan suruhan Allah tersebut. Kod budaya juga dapat dilihat menerusi sindiran sinis Habibul terhadap sikap masyarakat yang melakukan amal ibadat seperti sembahyang lima waktu, tetapi masih melakukan amalan kejahatan seperti yang diselar oleh Habibul:

Aina guna lasa mag sambahayang
Bang embal du lasa kabogbogan
Lasa tabiak man kasehekan
Kalaatan du pinaghinang

Heka na bai mag alim ulamak
Kahekaanna mag laka-laka
Mag ampun peen isab tabiak
Bang si baran itu I asak

Minsan na kita mag sambahayang
Bang lasa karupangan du ni hinang
Tabiak isab min kasehekan
Sayang sadja hukuman tuhan

Dari segi kod semantiknya, penyanyi menyatakan sikap berpura-pura masyarakat yang menjadi alim, tetapi amalan itu semata-mata untuk menunjuk kepada orang lain. Oleh itu, penyanyi mengajak kita supaya mengingati hukuman Allah sebagai benteng daripada melakukan kejahatan. Akhir sekali, penyanyi mengingatkan bahawa tiada maknanya kita bertaubat sekiranya kejahatan dan dosa juga yang dilakukan.

Lahaula lasa bai na hinang ta
Angai isab embalm bogbogan ta
Na bang ni beyak hukuman Allah
Aniksak ma baran ta

Suli-suli itu I min si baran
Pina sampai ni kamemon anak danakan
Salta na ni paminat kaginisan
Oi ni kasehekan…

Sayang sadja kita lasa mag taubat
Bang dusa du dusa embal apuas
Bang konok kita nu alaat
Yana baranta patannaan sasat

Suli itu pina saplag ni paminat
Oi..min kami pati lahat
Sai-sai lahik embal meyak mag taubat
Piun na lasa kita rua sadja takka

Seterusnya lagu “Sin Judi Embal Ahap” oleh Habibul membawakan kod semantik yang jelas, iaitu memaparkan bagaimana wang dapat memenuhi segala kehendak manusia. Pada hemat penyanyi sekiranya wang yang diperoleh dari sumber yang halal, bolehlah dibelanjakan membeli keperluan harian. Sebaliknya, penyanyi menyatakan sekiranya wang hasil judi digunakan, banyak musibah yang akan diterima oleh seseorang. Misalnya seseorang yang mengerjakan dan menunaikan ibadat haji dengan menggunakan wang hasil judi telah bertukar menjadi seekor khinzir.

A heka a’a bilahi
Bang sin ahap pag lagi-lagi
Hek banan kaum pamili
OK..bang pag lami-lami

Minsan itu rikayu panyanyi
Bang sin ahap pag lagi-lagi
Salta pamilli-milli
Tattap na eyaah bilahi

Sah bang konok sin judi
A’a embal bilahi
Ganta bang pamilli-milli
Hebaanan kaum pamili

Angkanan na konok si lalla panyanyi
Embal na yama sakali-kali
Ganta ni lagi-lagi
Maka sin embal OK..

Oi si lalla panyanyi
Ania sin paling-paling pagbilli STC (Sandakan Turf Club)
Embal hek na pag lagi
Lahaula sampai mag naik haji

Iya konok bang sin judi
Oi embal iya sekali-kali
Oi maka kale iya bai istori
Ania na konok bai mastal jadi
Na bok konok
Nia saga suli-suli
Hekana konok saga jadi bawi
Angkan mindilu na kok si lalla panyanyi
Embal na iya bialahi bang sin embal okey

Dalam lagu ini, kod simbol ‘Sin Judi’ , ‘STC’, di samping ‘Bawi (khinzir)’ menggambarkan budaya masyarakat yang melibatkan diri dengan perbuatan yang dilarang di sisi agama Islam. Oleh itu, simbol ini berkaitan dengan kod budaya masyarakat, di samping kod proairetiknya memperingatkan agar mereka berwaspada, malah senantiasa berbuat baik.

Sementara lagu “Mag Lami-lami” oleh Habibul, mengemukakan kod semantik yang menyatakan kesediaan penyanyi untuk menyanyi dalam majlis memeriahkan ahli keluarga. Kod budaya diperlihatkan apabila penyanyi berharap agar kaum perempuan sanggup bersama-samanya memeriahkan majlis tersebut dengan menyumbang tarian igal-igal. Penyanyi sebak dan berasa terhutang budi dengan kesediaan kaum perempuan untuk bersama-sama memeriahkan majlis tersebut.

Mareom aku mag panyanyi
Ni kaum pamili
Akun mag lami-lami
Sangom-sangom hek hei…
Sumping ku sumping Sumping sulasi
Sumping kailu landu’ naganda’ ma lami-lami

Sampai na oi isab ma sangom iti
Lae-lae pakale-kale
Oi lahila ma lami-lami
Anganda’ na panari
Sumping ku sumping sumping jo wanni
Kailu ru sab ania taboa pag sagu hati

Embal aku ba pahali-hali
Angongkak oi mag panyanyi
Dayang ku sangom iti

Da’a peen ka dayang a tuli
Sumping ku sumping sumping wanni
Sumping landu kailu bang isab ka bilahi

Sangom iti mag panyanyi
Mareom aku mag lami-lami
Oh..aku lahila mag panyanyi
Ni ba anan kaum pamili
Sumping ku sumping sumping sulasi
Sumping landu’ kairu maka si Masrie

Habibul menggunakan kod simbol “Sumping ku sumping Sumping sulasi, Sumping kailu landu’ naganda’ ma lami-lami” yang membawa makna kuntuman bunga yang mekar dan harum dalam masyarakat, dan menjadi sebahagian daripada kod budaya masyarakat Bajau.

Selain itu, dalam lagu “Undangan Panyanyi” Habibul mengungkapkan kod budaya masyarakat Bajau, iaitu majlis perkahwinan, yang antara lain adanya acara undangan menyanyi. Dari segi kod semantiknya, Habibul berharap dia tidak dundang ketika dirinya berasa tidak tenteram menyumbang lagu. Penyanyi berasa bimbang dirinya tidak dapat membuat persembahan yang baik kepada kaum keluarga pada masa tersebut. Justeru, untuk tidak menghampakan permintaan keluarga, ada baik dirinya tidak dijemput untuk membuat persembahan pada majlis tersebut kerana keadaan emosinya yang terganggu. Malah Habibul menggunakan diksi yang mudah untuk menyatakan maknanya, sebagaimana yang dinyatakan oleh A. Wahab Ali (Arbaie, 2006: 157) yang menjelaskan bahawa seseorang penyair perlu mempermudah jalinan komunikasinya dengan khalayak bukan menyeliratkan pemahaman sehingga menghasilkan kekaburan.

Angundang da’a magundang
Bang panyanyi embal asannang
Mareom pagkawinan jari silap kalangan
Lahila saga anak danakan
Jari silap kalangan lahila saga anak danakan..

Panyanyi lahila angalang
Oi ma mag pakawinan
Embal alang-alang lahila mas tuan
Oi bang angongkak na mag pasandingan
Embal alang-alang bang ilu na pag pasandingan

Bang atai embal asannang
Panyanyi si baran
Ma pag kawinan lahaula anak danakan
Nia dui sab kok ilu maka susahan
Lahila bang panyanyi embal asannang
Ania du isab kok ha maka susahan

Atai panyanyi embal asannang
Gundang embal asannang
Oh saga anak danakan
Atau pangundang embal a tannang
A meyak du panyanyi mag kasusahan
Bang angundang embal a tannang
A meyak du panyanyi embal a tannang

Lagu terakhir yang dikaji ialah lagu “Aku Anak Miskin” oleh Habibul. Lagu yang memaparkan kod sematik, iaitu percintaan antara dua darjat (umpama langit dan bumi), iaitu antara anak orang miskin dengan orang kaya. Malah kedaifan diri tidak menghalang ketulusan cintanya kepada kekasih hati. Malah kenangan indah bersama kekasih hati itu sentiasa mekar dan mengganggu kehidupan hariannya. Justeru, penyanyi meminta kepastian kekasihnya itu jika masih mencintai dirinya.
Langit maka tanah embal a nantang
Kaa anak dayahan aku anak miskin
Pinandang maka hansul ni enda’ maka asek
Pakaian larak-larak pinag pakai

Halam alai halta pangang ganti’
Hal du lasaku maka a maka janji
Dayang entomun satoggolku alum lagi
Sapahanku ni tuhan hal du ka’a atai ku potek

Sagarin bang ta entomku
Waktu bang ka gapusku pagsiumku baihuknu
Pag sapu ku buun nu
pikilan embal anattap bang ka ta sibahat
pagkakan embal ahap hal du ka’a mareom liyag

sagarin bang taentomku
waktu bang ka siumku
pagsiumku baihuknu
pagsapuku buun nu
pikilan embal anattap bang ka ta sibahat
pagkakan embal ahap hal du ka’a mareom liyag

dayang subai aku hakaan nu
bang masih gik kalasahan nu
dayang hakainna itu aku
bohok ka ta onanku dayang lasanu
bohok ka ta onanku dayang lasaku…

Dalam lagu ini, penyanyi menggunakan kod simbol “Tuhan” sebagai tanda kepatuhan dan kesetiaan terhadap kekasih, sebagai satu ikatan janji. Malah kod budaya yang mementingkan darjat turut diperlihatkan dalam lagu ini. Walau bagaimanapun, berdasarkan kod semantik yang digunakan terutama dalam pemaparan kasih dan cintanya yang begitu mudah, terutama dalam pemilihan diksi bersesuaian dengan pendapat Rene Wellek (Arbaie, 2006: 157) yang menyatakan penggunaan bahasa denotatif adalah bahasa yang menuju kepada koresponden satu lawan satu antara tanda (kata itu) dengan (hal) yang dituju memudahkan pemahaman masyarakat Bajau dari segi semantiknya.

Kesimpulan

Berdasarkan perbincangan terhadap lagu Bajau yang dikaji, didapati bahawa terdapatnya penerapan kod bahasa untuk mengungkapkan pemikiran penyanyi. Malah dalam penerapan kod bahasa tersebut, didapati wujudnya saling pertautan antara kod-kod bahasa yang akhirnya menjelmakan pemikiran penyair yang mempunyai tujuan dan fungsi sebagaimana yang diperteguhkan oleh Arbaie Sujud (2006: 165) dan ditegaskan oleh Raymond Chapman (1973) bahawa penerapan kod bahasa itu bukanlah suatu pengolahan spontan yang sewenang-wenangnya tetapi mempunyai tujuan dan fungsi tertentu.

Rujukan

A. Wahab Ali. Imej Manusia dalam Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.

Abdul Nasir Paisal. BBK 5401 Pendokumentasian Naskhah Melayu: Nyanyian Rakyat Bahasa Bajau. Unit Pendokumentasian Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, 2005

Arba’ie Sujud. Teknik Pengungkapan Sajak. Shah Alam Selangor: Maya Press, 2006.

Arbak Othman. Semiotik dalam Penelitian Puisi. Seri Kembangan: Citra Kurnia Enterprise.

Asmah Haji Omar. Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993.