Monday, February 9, 2009

PENGURUSAN TINGKAH LAKU

TAJUK 1

Pengenalan dan konsep

1.1 Definisi dan konsep


Bermula dari tahun 1920-an, kajian-kajian berkaitan tingkah laku menunjukkan faktor-faktor luaran atau persekitaran yang berlaku sebelum atau selepas sesuatu peristiwa akan merangsang sesorang individu mempamerkan sesuatu tingkah laku yang khusus.

Pada umumnya hasil kajian saintifik pengurusan tingkah laku mencadangkan bahawa;

“ Kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa.”

“ Tingkah laku yang negatif seperti agresif, suka merosakkan harta benda boleh diubah kepada tingkah laku baru yang lebih positf jika individu itu diberi intervensi yang dirancang dengan teliti, iaitu sesuai dan sistematik.”

“Pengurusan tingkah laku adalah program tingkah laku yang berbentuk saintifik yang dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial yang positif bagi seorang individu”

(Bear, Wolf and Risley, 1968)

“Tingkah laku adalah berbagai ragam dan berbagai laku.”

(Kamus Dewan, 1979)


Manakala modifikasi atau pengubahsuaian pula adalah satu pendekatan berstruktur dan bersistematik bagi meningkatkan tingkah laku diingini, mengurangkan tingkah laku yang buruk, dan mengekalkan tingkah laku sasaran. Pendekatan ini banyak mengamalkan peneguhan bagi mencapai matlamat pengubahsuaian tingkah laku diingini.


Konsep asas pengurusan tingkah laku meliputi perkara-perkara berikut;

perancangan yang rapi
tentukan individu atau kumpulan
teknik intervensi yang berkesan
penilaian secara objektif


Beberapa perkara perlu diambil kira dengan teliti tentang murid khas sebelum program pengurusan tingkah laku dilaksanakan, iaitu;

setiap murid adalah unik
tiada satu cara yang berkesan dalam semua keadaan bagi semua murid
proses intervensi akan dihadkan kecuali ianya berkaitan dengan keperluan dan kehendak murid (aspek kognitif, afektif, dan psikomotor murid saling berkait).


Model tingkah laku

Model tingkah laku berteraskan kepada tiga elemen penting iaitu;

· rangsangan (stimulus)
· Tindak balas (response)
· Kesan/akibat (consequences)

Rangsangan adalah sebarang bentuk keadaan persekitaran atau benda/objek yang boleh menyebabkan tindak balas perlakuan berlaku. Tindak balas merupakan tingkah laku yang terhasil daripada kewujudan rangsangan tertentu. Kesan/akibat adalah kejadian (event) yang terjadi ke atas murid selepas tindakan balas berlaku.


Rangsangan Tindak balas Akibat
Murid A menampar kepala murid B tanpa sebab
Guru mengarah murid
“Pandang cikgu”
Murid B membaling buku kepada murid A

Murid memandang guru
Guru menegur murid tersebut

Guru memujinya
Guru memberi gula-gula sebagai ganjaran


Model lain yang seakan-akan sama seperti di atas adalah Model A-B-C

Antrecedent -------- Behaviour ---------- Consequences

A ----- peristiwa sebelum

B ----- Tingkah laku yang ditunjukkan (response)

C ----- Akibat/kesan
TAJUK 2

LANGKAH-LANGKAH MENGENAL PASTI TINGKAH LAKU


Untuk memulakan program pengurusan tingkah laku, guru perlu menjalankan beberapa langkah untuk mengenal pasti tingkah laku bermasalah. Antara langkah yang perlu dilakukan adalah;

Mengesan tingkah laku-tingkah laku bermasalah
Memerhati dan merekod
- hasil tugasan (out-come of a given task)
- time sample recording
- interval (sela)
- peristiwa semasa (event)
- self-recording (merekod tingkah laku sendiri)

Mengenal pasti tingkah laku yang perlu diubah suai (berdasarkan keutamaan)
Mengkaji punca tingkah laku yang telah dikenal pasti
Merancang program intervensi yang sesuai
TAJUK 3

LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN PROGRAM PENGURUSAN TINGKAH LAKU


Program pengurusan tingkah laku merupakan dokumen bertulis yang telah dirancang, dibina, dilaksana , dan direkod bagi meningkatkan atau mengurangkan satu-satu tingkah laku bermasalah atau luar biasa.

Langkah-langkah yang disarankan dalam program pengurusan tingkah laku ini boleh diubah suai bergantung kepada kesesuaian individu atau kumpulan murid tersebut.

Langkah-langkah pembentukan program pengurusan tingkah laku;

memilih tingkah laku yang perlu diubah berdasarkan keutamaan
membuat pemerhatian dan merekodkan tingkah laku tersebut
menentukan tingkah laku sasaran yang hendak dicapai (target behaviour)
mengenal pasti masa pelaksanaan bagi tiap peringkat
memilih strategi dan kaedah yang perlu diguna pakai
menentukan ganjaran dan dendaan (reinforcer and punishment)
menjalankan program
melakukan penilaian secara berterusan atau secara berkala (periodical evaluation)
tindakan/intervensi susulan (berhenti apabila tingkah laku sasaran dicapai)
memastikan supaya tingkah laku negatif tidak berulang dan tingkah laku yang telah dipulih (positif) dikekalkan atau ditingkatkan

Sebelum sesuatu tingkah laku dapat diurus, beberapa perkara perlu diambil perhatian terlebih dahulu,iaitu;

Apakah jenis tingkah laku yang dapat diperhati?
Tingkah laku yang mana satu harus diberi keutamaan?
Bila tingkah laku itu berlaku?
Kekerapan tingkah itu berlaku.
Apakah punca/sebab tingkah laku itu berlaku?
Bagaimana hendak mengurus tingkah laklu tersebut?TAJUK 4

STRATEGI DAN PROSEDUR PENGURUSAN TINGKAH LAKU


4.1 Pelupusan dan peningkatan tingkah laku

Strategi pengurusan tingkah laku yang dipilih hendaklah sesuai dengan mengambil kira faktor-faktor murid tersebut seperti fizikal, emosi, mental, tahap keterukan, dan juga faktor pengaruh persekitaran, dan jangka masa pelaksanaan yang tertentu.

Strategi pengurusan tingkah laku melibatkan teknik-teknik berikut;

ganjaran (reinforcers)
Terdapat 3 jenis ganjaran iaitu;
i. ganjaran primer – makanan, minuman dll
ii. ganjaran social- senyuman, pujian dll
iii. ganjaran sekunder – token, kupon, mainan, bintang dll

dendaan (punishment)
- tahanan kelas (lambat balik) , dendaan fizikal, ambil balik token/hak

pengasingan (isolation)
- mengasingkan peneguh daripada tingkah laku yang dipilih
- asingkan murid daripada aktiviti yang disukainya

pembentukan (shaping)
- pemberian pengukuhan kepada perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh
murid yang menjurus kepada pementukan perlakuan yang dikehendaki.

prompting
- digunakan untuk mendapatkan rangsangan tertentu yang dipilih sebagai
tanda atau klu kepada murid untuk melaksanakan tingkah laku yang
dikehendaki secara lisan, gerak badan (gesture) dan fizikal.

fading (pelunturan)
- mengurangkan tingkah laku atau ganjaran secara perlahan-lahan

modeling
- menggunakan watak-watak (murid,guru ) yang disukai dan dihormati
untuk diteladani oleh murid

kejelakan (satiation)
- membiarkan murid melakukan tingkah laku itu hingga dia jemu
melakukannya dan berhenti sendiri
- “Over Correction” adalah satu teknik kejelakan.
desensitization
- tindakan-tindakan secara beransur-ansur untuk menghilangkan rasa
gugup atau takut yang berlebihan ( takut bercakap di depan kelas,
fobia)

bimbingan dan kaunseling
- pendekatan-pendekatan kaunseling untuk membimbjng murid
menghadapi atau menangani masalah tingkah laku

terapi muzik/seni
- menggunakan muzik atau seni untuk mententeramkan emosi, anxiety,
dan melepaskan perasaan yang tertekan

penamatan/pelupusan (extinction)
- memberhentikan atau menyekat murid murid daripada terus melakukan
tingkah laku negatif secara beransur-ansur dengan menggantikan
dengan tingkah laku baru yang positif

pengasingan (time-out, suspension)
- menempatkan murid berasingan daripada kumpulan (penjuru bilik, bilik
khas)
- mengeluarkan murid daripada aktiviti kumpulan

kontrak perjanjian (contigency contracting)
- persetujuan di antara dua pihak atau lebih (guru dan murid) secara
lisan atau bertulis. Murid dipertanggungjawabkan terhadap perkara
atau aktiviti yang dipilih. Kontrak akan berjaya jika murid faham akan
tingkah laku yang hendak diubah dan murid faham akan kesan yang
akan berlaku.


4.2 Isu, polisi, dan etika dalam pengurusan program pendidkan khas


Dalam melaksanakan program pengrusan tingkah laku, terdapat
banyak isu yang mungkin timbul. Di antara isu yang

Sulit (confidential)
Semua maklumat dan rekod murid dan ibu bapa adalah sulit

“Zero reject” (education for all)
Semua murid behak endapat pendidikan yang sesuai secara prcuma

Penilaian tanpa diskriminasi (non-discriminatory evaluation)
Setiap murid perlu mendapat penilaian yang sesuai dengan latar belakang budaya dan bahasa sebelum diditempatkan dalam program pendidikan khas
Rancangan Pendidikan Individu (Individualized Educational Plan)
Setiap murid yang berkeperluan khas perlu ada rancangan pendidikan secara individu yang mencatatkan pencapaiain semasa, matlamat, perkhidmatan khusus, prosedur, dan hasil (out-come)
Persekitaran yang kurang terhad (least restricted environment)
Seboleh-bolehnya murid perlu diberikan pendidikan dalam kelas yang paling tidak terhad
Due process
Satu set prosedur untuk memastikan keadilan dalam membuat keputusan yang berkaitan pendidikan murid dan tanggungjawab dipikul bersama –sama oleh pihak profesional (pakar) dan ibu bapa
Penglibatan dan persetujuan ibu bapa
Ibu bapa bukan hanya terlibat dalam perancangan tetapi terlibat juga dalam membina program dan berhak mendapat rekod berkaitan pendidikan anaknya.


4.3 Penglibatan ibu bapa dalam program pengurusan tingkah laku

Peranan ibu bapa
- Ibu bapa boleh terlibat dalam pengesanan, pengujian (assessment), membina program,
mengajar, dan penilaian (evaluation)( e.g. keberkesanan program)
- harapan ibu bapa dan juga harapan profesional

Bentuk penglibatan
- mengenal pasti dan merujuk
- diberitahu dan mendapat kebenaran daripada ibu bapa untuk membina program
- temu duga sejarah hidup murid
- pengujian secara formal
- memerhati dan membuat carta/rekod
- melibatkan murid dalam pengujian (asssessment)

Perjumpaan dan perbincangan dengan ibu bapa (conferencing)
- persediaan untuk perjumpaan
- cara komunikasi
- melapor keputusan
- membentuk matlamat (goals) program
- kelulusan untk penempatan

Due process
Dalam due proses hak dan tanggungjawab ibu bapa diperjelaskan

Memantau pelaksanaan program
Merupakan proses yang berterusan

Kerjasama ibu bapa
Kerjasama ibu bapa dengan profesional dapat menjamin kejayaan
program

Pendidikan ibu bapa
- Pendidikan kepada ibu bapa tentang pendidkan khas, keperluan
anak
- Latihan cara berkomunikasi, terapi , kaunseling, perundangan
- membina rangkaian (net working) – kelab sokongan ibu bapa

Guru mengarah murid
“Pandang cikgu”
Murid B membaling buku kepada murid A

Murid memandang guru
Guru menegur murid tersebut

Guru memujinya
Guru memberi gula-gula sebagai ganjaran


Model lain yang seakan-akan sama seperti di atas adalah Model A-B-C

Antrecedent -------- Behaviour ---------- Consequences

A ----- peristiwa sebelum

B ----- Tingkah laku yang ditunjukkan (response)

C ----- Akibat/kesan