Saturday, October 31, 2009

TEORI FUNGSIONAL

Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, murid-murid harus dapat menentukan fungsi-fungsi komunikatif pada bentuk-bentuk bahasa yang mereka kuasai.

a.bahasa yang digunakan mestilah bahasa standard yang diterima oleh masyarakat dan penutur jati.
b.adalah bahasa yang digunakan mestilah bahasa standard yang diterima oleh masyarakat dan penutur jati.
c.bahan-bahan pengajaran hendaklah dipilih, disusun, dikawal dan dipertingkatkan.
d.penguasaan kemahiran bahasa haruslah mengikut susunan, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis
e.aktiviti-aktiviti pengajaran-pengajaran yang menarik dan bermakna hendaklah diadakan
f.mengadakan rancangan pelajaran yang kemas dan teratur

Pelaksanaan teori dalam pengajaran

Menurut aliran ini bahasa yang digunakan mestilah bahasa standard yang diterima oleh masyarakat dan penutur jati. Bahasa yang baik, betul dan tepat hendaklah digunakan oleh guru-guru bahasa sewaktu menyampaikan pengajaran mereka. Ia juga boleh diterima oleh masyarakat dan penutur jati bahasa itu. Bahasa itu juga mestilah standard. Selain itu, perkataan dan ayat mestilah mempunyai urutan yang baik dan tidak janggal kepada pendengar atau penutur jati bahasa itu.
Selain itu pengajaran bahasa haruslah berdasarkan pendekatan lisan. Pengajaran lisan penting dalam pengajaran bahasa kerana ia bersesuaian dengan proses semula jadi kanak-kanak. Mengikut Awang Mohammad Amin (Kamarudin, 2001:56) mengatakan dalam proses penguasaan pertama, seorang anak memperoleh kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur adalah daripada orang-orang yang hampir dengan kehidupannya seperti ibu bapa dan kaum keluarga atau penjaganya.
Perkara kedua penting ialah kerana lisan adalah lebih senang dikuasai daripada perkara-perkara lain yang dipelajari. Selain itu, kemahiran lisan adalah punca kepada segala kemahiran yang lain. Ini bermakna kemahiran mendengar dan bertuutur adalah asas kepada kemahiran menulis dan membaca.

Bahan-bahan pengajaran hendaklah dipilih, disusun, dikawal dan dipertingkatkan.

(a) Pemilihan bahan-bahan pengajaran
Pemilihan bahan-bahan pengajaran adalah proses mencari bahan-bahan yang dihasilkan iaitu yang sesuai untuk pengajaran bahasa. Pemilihan dipengaruhi oleh tujuan dan guna serta tingkat pencapaian pelajar-pelajar itu.

(b) Penyusunan bahan-bahan pengajaran
Bahan-bahan pengajaran harus disusun supaya perkembangannya maju iaitu secara beransur-ansur dengan tertib dari peringkat awal hingga peringkat akhir. Susunan bahan-bahan pengajaran dapat mengelakkan pengajaran berlaku secara kucar-kacir.

(c) Kawalan bahan-bahan pengajaran
Ini adalah bertujuan supaya bahan-bahan pelajaran bahasa dapat disampaikan secara berseimbangan. Ini bermakna guru harus dapat mengawal masa dan bahan-bahan yang hendak disampaikan sesuai dengan satu-satu waktu mengajar yang ditentukan.

(d) Pemeringkatan bahan-bahan pengajaran
Bahan-bahan pengajaran yang hendak disampaikan itu seharusnya dirancangkan terleih dahulu kerana dari segi latar belakang keluarga, pengalaman, kecenderungan dan kebolehan pelajar-pelajar adalah berbeza. Selain daripada pemilihan dan susunan yang dilakukan, bahan-bahan itu juga perlu diperingkat-peringkatkan mengikut kesesuaian.
Selain itu, penguasaan kemahiran bahasa haruslah mengikut susunan, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Mengikut prinsip ini, mendengar dan bertutur perlu diajar terlebih dahulu dan kemudian baharulah membaca dan menulis. Oleh itu sebutan guru itu hendaklah jelas dan terang iaitu menjadi contoh yang baik bagi murid-murid. Sebutan yang betul akan terbawa kepada bacaan yang mengikut ciri-ciri prosodinya dan seterusnya bahan bacaan ini akan dirakamkan ke dalam bentuk tulisan. Prinsip ini menekankan bahawa tiap-tiap satu kemahiran itu harus dilakukan mengikut susunan, iaitu satu kemahiran disusuli dengan kemahiran yang satu lagi.
Aktiviti-aktiviti pengajaran-pengajaran yang menarik dan bermakna hendaklah diadakan oleh guru. Aktiviti-aktiviti yang menarik dan bermakna adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebagai menarik minat murid-murid untuk menumpukan separuh perhatian pengajaran guru itu. Jadi guru mestilah aktif dan
Menggunakan alat-alat Bantu mengajar yang sesuai supaya murid-murid tidak berasa bosan. Manakala kesesuaian pemilihan bahan-bahan pengajaran, pengendalian yang terancang penggunaan kaedah dan teknik yang selaras, kesesuaian aktiviti serta interaksi guru dan murid yang baik akan mewujudkan satu suasana yang baik dan menarik.

Guru perlulah mengadakan rancangan pelajaran yang kemas dan teratur. Kewajipan guru adalah menyusun rancangan pelajaran dengan baik untuk digunakan dalam jangka masa setahun. Rancangan pelajaran itu mesti disusun dengan teliti dan hati-hati.
Guru juga seharusnya mengadakan suasana belajar yang baik dan berkesan. Guru harus boleh mewujudkan satu suasana yang baik. Pengajaran dan pembelajaran akan berjalan dengan licin dan hasilnya

ASPEK-ASPEK PENTING DALAM SASTERA

Tema ialah persoalan utama yang diungkapkan dalam sesuatu karya, sama ada secara langsung (eksplisit) atau tidak langsung (implisit).

Persoalan bermaksud perkara-perkara atau isi yang lebih kecil yang ada hubungannya dengan tema sesuatu karya.
Watak dan Perwatakan

Watak ialah pelaku atau tokoh dalam sesuatu karya yang menggerakkan cerita dengan cara berinteraksi sesama watak dan alam. Perwatakan pula ialah pelukisan tentang watak dari aspek luaran dan dalaman. Pelukisan watak itu boleh dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung oleh pengarang melalui aksi, tutur kata, atau watak -watak berkenaan. Dalam sesuatu cerita lazimnya terdapat istilah yang berkaitan dengan aspek watak, iaitu watak utama, watak sampingan, watak bulat, watak pipih, watak dinamik, watak statik, protagonis dan antagonis. Sifat perwatakan digambarkan melalui tindak-tanduknya, cara berfikir, cara bercakap, rupa paras, fizikalnya, kepercayaannya dan ideologi, serta gambaran perasaan seseorang atau watak itu. Watak pipih lazimnya tidak kompleks, tidak berkembang, dan tidak memeranjatkan pembaca. Watak bulat amat menarik kerana watak jenis ini me nuju ke pelbagai arah sama ada menambah pengalamannya, mengubah sikapnya, dan fizikalnya. Watak dinamik ialah watak yang mengalami pelbagai konflik, persoalan, dan permasalahan dari awal hingga akhir. Watak statik atau kaku tidak mengalami apa-apa perubahan, perkembangan, dan tidak bergerak. Watak yang berperanan amat penting disebut watak utama. Watak yang kurang penting dalam cerita disebut watak sampingan. Watak protagonis ialah watak utama dalam sesebuah cereka. Watak ini tidak semestiny a orang yang baik, tampan, dan berperikemanusiaan. Dia mungkin diktator, koruptor, penjenayah, dan sebagainya. Watak antagonis menjadi penentang atau lawan kepada watak protagonis.

1 OKTOBER

Tarikh 1 Oktober setiap tahun adalah tarikh yang cukup bermakna dalam perkhidmatan saya lantaran tarikh berkenaan ialah tarikh penempatan saya sebagai seorang pensyarah di IPGM.

Justeru, setelah membuat refleksi ketika berada di IPGM dapatlah saya rumuskan beberapa perkara yang menjadi kekuatan IPGM berbanding dengan sekolah seperti berikut:

1. Amat mementingkan pendokumentasian dalam setiap perkara untuk memenuhi keperluan ISO, SGM, dan MQA. Hal ini penting untuk menyemai sikap disiplin yang tinggi dalam kalangan warganya.

2. Mempunyai daya lentur (fleksebility) utk memperkembang daya kreativiti dan inovasi pensyarah.

3. Keterbukaan dalam mencorak masa bekerja pensyarah (walaupun bekerja mengikut waktu pejabat)

4. Latihan perkembangan staf yang berterusan.

5. Bertindak dan berfikir sepanjang masa untuk meningkatkan kualiti kerja.

Wednesday, October 28, 2009

DI CAFE KENTSi petang di Cafe Kent dapat menghilangkan rasa stress dengan tugasan yang berlambak, dengan pembentangan, malah dengan percambahan minda yang pelbagai. Rasa seronok apabila bersama-sama rakan yang saling memberi kelangsungan penambahbaikan dalam pelbagai isu yang pelbagai. Sesi motivasi yang berterusan dalam kalangan rakan amat bermakna untuk kita meneroka tindakan yang matang pada masa akan datang.

Thursday, October 1, 2009

KEUTUHAN WACANA

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti keutuhan wacana penulisan esei pelajar-pelajar PPISMP Pemulihan. Oleh sebab wacana saling berkaitan dengan kajian makna, aspek keutuhan wacana penting dalam menentukan mesej atau maklumat yang ingin disampaikan oleh penulis. Di IPGM, disiplin ilmu wacana yang berkesan dalam penulisan terutamanya penanda wacana, bertautan, dan mempunyai runtutan kurang diberi perhatian oleh pelajar sehingga pewacana gagal untuk menyampaikan maklumat sebenar. Sehubungan dengan itu, pengkaji membuat kajian terhadap 17 orang pelajar-pelajar PPISMP Pemulihan IPGM Kampus Kent dengan menggunakan kaedah kualitatif berdasarkan instrumen analisis teks untuk mengenal pasti keutuhan wacananya. Hasil kajian mendapati daripada 17 esei responden yang dianalisis, pengkaji telah berjaya menemukan keutuhan wacana yang berkesan dalam kalangan respondennya.